Dato

1. - 2. november 2019

Sted

Scandic Oslo City, Oslo

Gjenværende billetter

Seminaret er fullbooket!

Foredragsholdere

10 dyktige forelesere

OM KURSET / Hvorfor fagseminar om smerte?

Målet med fagseminaret «Når smerten setter seg i kroppen» er å gjøre fysioterapeuter og manuellterapeuter bedre rustet til å forstå og behandle smertepasienter i klinisk praksis, og da med hovedvekt på pasienter med langvarig smerteproblematikk og sammensatte lidelser.

Med dette fagseminaret ønsker vi å bidra til at fysioterapeuter og manuellterapeuter får innsikt i hvordan pasienter med langvarige smerter best mulig kan forstås og behandles, sett i lys av både den biopsykososiale modellen og nyeste viten innen smertebiologi, smertefysiologi og smerteforståelse. Forelesere med ulik faglig bakgrunn, herunder leger, fysioterapeuter og psykologer, sikrer tverrfaglighet og sørger for at tematikken gis tilstrekkelig bredde.

Temaer som vil berøres i løpet av kurset:

  • Sammensatte lidelser og langvarig smerteproblematikk
  • Teorier knyttet til smerte og smerteforståelse
  • Den biopsykososiale modellen
  • Betydningen av psykososiale faktorer for smerteopplevelse
  • Smerte i et kulturelt og etnisk perspektiv
  • Hvordan kartlegge smerte
  • Kognitiv terapi som behandlingstilnærming
  • Håndtering av smertepasienten i spesialisthelsetjenesten
  • Modulering av smerte farmakologisk og manuellmedisinsk
  • Korrekt dokumentasjon, epikriser, henvisninger og samarbeid

Det legges opp til spørsmål underveis. Kurset har fått økonomisk støtte fra Fysiofondet.

Seminaret streames direkte, se her…

Meld deg på
Alt

Alt image

Timeplan / Ikke gå glipp av dette

Pain Explained (?) – del 1

Hva er smerte, og hva er det ikke? De grunnleggende forskjellene mellom akutt og langvarig smerte omtales, og deretter det biologiske grunnlaget for smerteopplevelse. Smerteopplevelsens korrelat i hjernen er sannsynligvis synkronisert, oscillerende elektrisk aktivitet i utbredte nettverk. Det er da særlig interessant å kjenne og kunne påvirke de ulike faktorene som kan drive dette nettverket. Mulige årsaker til hvorfor smertesystemet går så lett i «vranglås» diskuteres. Betydningen av å forstå smertens mening blir belyst - dvs. hvordan den som opplever smerten oppfatter dens årsaker og konsekvenser. Forventingens betydning og betinget læring diskuteres også. Underveis vil det bli henvisninger og sammenligninger med forklaringsmodeller brukt i «Explain Pain».

Pain Explained (?) – del 2

Del 2 av Per Brodals forelesning

Smerte i et kulturelt og etnisk perspektiv

Kroniske smerter er en utfordring i helsetjenesten. Det er høy forekomst, det innebærer store kostnader og belastninger både for individet og samfunnet. Det er få pålitelige behandlingsformer, og de fleste pasienter oppnår bare begrenset smertelindring ved ulike former for behandling. Smerteopplevelse er sammensatt, og involverer både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Hvordan smerte oppleves er også avhengig av emosjonelle og kognitive prosesser, og gjør at smerte er vanskelig å måle og vurdere. Forsking viser at psykiske lidelser som angst og depresjon kan øke opplevelsen av smerte, samtidig som det også kan være konsekvenser av å leve med kroniske smerter. Konsekvenser av smerte og mulighet for mestring av smerte, er også med å avgjøre hvordan smerte oppleves. For noen kan psykiske lidelser også bli uttrykt mer i form av somatiske plager. Det betyr ikke at fysisk smerte ikke er reell – men kan være resultat av mekanismer som vi ikke alltid forstår. Hvordan vi uttrykker psykisk smerte og lidelse er også avhengig av språk og kultur. I møtet med mennesker som har en annen etnisk og kulturell bakgrunn, kan det være vanskeligere å forstå sammenhengen mellom livshistorier og symptomer på lidelse. Å behandle smerter og psykiske lidelser i et kultursensitivt perspektiv, er en utfordring. Men et viktig mål for helsetjenesten er å tilby likeverdige helsetjenester, og det krever at vi øker vår kompetanse på dette området.

Når byrdefulle livserfaringer setter seg i kroppen

Sykepleier og førsteamanuensis Line Nortvedt fra OsloMet vil ta utgangspunkt i sin doktorgrad om langtidssykemeldte innvandrerkvinner med kroniske muskelsmerter som var i et rehabiliteringsforløp. Hun vil ha spesielt fokus på lidelse som fenomen, langvarige smerter, stress og sentral sensibilisering. I tillegg vil hun si litt om gruppebasert kognitiv og somatisk intervensjon.

Kognitiv terapi anvendt på langvarig smerteproblematikk og sammensatte lidelser

Effektiv symptombehandling av smertetilstander i bevegelsesapparatet er ofte vanskelig - noe som kan være en kilde til stor frustrasjon både for terapeut og ikke minst pasient. En kognitiv behandlingstilnærming er da et aktuelt alternativ. Det handler om å lære pasienten å forholde seg til plagene sine på en annen måte, og målet for behandlingen er økt livskvalitet på tross av plager. Kognitive teknikker er enkle å lære, og med øvelse kan de være nyttige verktøy i klinisk praksis.

Kartlegging og dokumentasjon av kroniske smerter. Flerfaglig samarbeid om vurdering og behandling av kroniske smerter.

Innlegget vil bestå av to deler. Den første delen omhandler kartlegging og dokumentasjon av smerter, som er grunnleggende for god behandling av pasienter med smertetilstander. Dette gjelder især tidligere

Medikamentelle behandlingsstrategier

Dette foredraget vil handle om farmakologisk behandling av smerter. Ulike grupper av legemidler som har smertestillende effekt vil omtales: paracetamol/NSAIDs, tramadol, opioider, antidepressiva, antiepileptika, muskelrelakserende midler, benzodiazepiner, samt noen generelle behandlingsprinsipper som smertetrappen. Det legges særlig vekt på individualisering av behandling og dens tilpasning til type og årsak til smerte, komorbide lidelser, alder, kjønn, genotype. Aspekter av pasientsikkerhet vil også belyses: bivirkninger, misbruk og avhengighet, og deres forebygging.

Manuellterapi og manuelle teknikker som smertemodulerende behandling

Diskusjonen rundt bruk av manuelle teknikker i behandlingen av smerte er til tider polariserende. Nyere kunnskap om årsaksmekanismer for manuelle teknikker, samt den individuelle smerteopplevelsen har utfordret eldre behandlingsmodeller. Dette har brakt med seg mer frihet og muligheter for kreativitet hos den enkelte behandler, men trolig også mer usikkerhet i hvordan manuelle teknikker passer inn i en moderne behandlers hverdag. Dette foredraget vil fokusere på behandlinger som er brukt i inn og utland av manuellterapeuter og deres rolle i et behandlingsforløp.

Radiofrekvensbehandling og ryggmargsstimulering

Invasive behandlingstiltak kan være til hjelp for pasienter med sterke langvarige smerter. Tema for mitt foredrag er to behandlingsformer vi tilbyr ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus: Radiofrekvensbehandling mot nakke- og ryggsmerter samt ryggmargsstimulering (spinal cord stimulation) mot nevropatiske smerter og failed back surgery syndrome (FBSS). Jeg vil beskrive indikasjonsstillinger, hvordan behandlingene gjennomføres, komme inn på kunnskapsgrunnlaget samt kort presentere to studier vi gjør ved vår avdeling.

Fysioterapi som behandlingstiltak

Langvarig smerte må regnes som en annen tilstand enn akutt smerte. Tilstanden involverer mange dimensjoner i en biopsykososial forståelse av sykdom. I foredraget vil jeg definere langvarig smerte ut fra rådende smerteforskning. Jeg går så inn på hvordan man utfører en anamnestisk samtale, hvilke somatiske undersøkelser og funksjonelle tester som bør utføres. Vi går igjennom en kunnskapsbasert tilnærming til behandling av pasienter med langvarige smertelidelser. Til slutt vil vi drøfte noen casus.

Prisliste / Her får du mye for pengene

Ikke medlem av NMF, PFF eller NFF

Kr4500

Fredag og lørdag
Lunch og kaffe inkludert
Early bird: 10% rabatt før 01.07.2019

Studentpris fysioterapi og MT

Kr1750

Fredag og lørdag
Lunch og kaffe inkludert

Kurslokaler

Scandic Oslo City
Europarådets Plass 1
OSLO

Finn veien

Kontakt oss / har du spørsmål?